Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  eshop@adoz.cz
  +420 566 591 910
  KontaktPorovnat
  Všechny kategorie
  Menu
  Všechny kategorie

  Obchodní podmínky

  1. Základní údaje

  Společnost:
  ADOZ, s.r.o., Výrobní 1441, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
  IČ: 46345876, DIČ: CZ46345876
  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5678, Společnost je plátcem DPH.

  Bankovní spojení:
  ČSOB, a.s., BIC:CEKOCZPP
  Pro platby v CZK: 108062553/0300, Formát IBAN: CZ16 0300 0000 0001 0806 2553
  Pro platby v EUR - Formát IBAN: CZ60 0300 0000 0001 9391 3454
  Pro platby v USD - Formát IBAN: CZ90 0300 0000 0002 1797 9002

  Provozovny společnosti:
  ADOZ, s.r.o., Pražská 32, 400 01 Ústí nad Labem
  ADOZ, s.r.o., Trnkova 3040/117d 19, 628 00 Brno - Líšeň
  ADOZ, s.r.o., Pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha 4-Krč
  ADOZ, s.r.o., Prokopa Velikého 390/15, 703 00 Ostrava-Vítkovice

  Další informace o společnosti jsou uvedeny na webové stránce www.adoz.cz.

  2. Definice

  Společností se rozumí společnost ADOZ, s.r.o.
  (dále i dodavatel nebo prodávající).

  Zákazníkem se rozumí strana, se kterou společnost obchoduje, případně uzavře obchodní případ
  (dále i odběratel nebo kupující nebo objednavatel nebo příjemce).

  Termíny:
  Prodej: Datum expedice je termín, kdy je zboží připraveno na příslušné provozně společnosti ADOZ. V tomto termínu může být zboží osobně vyzvednuto. V případě dopravy zajišťované přepravní službou jde o termín, kdy je zboží předáno dopravci.
  Nákup: Datum dodání je termín, ke kterému je požadováno dodání zboží do skladu společnosti.

  3. Obecná ustanovení, rozsah platnosti

  Tyto všeobecné obchodní podmínky (prodejní a dodací, dále i Podmínky nebo VOP) platí pro všechny smlouvy uzavřené mezi společností a zákazníkem, a to i v případě, že budou uzavřeny pozdější smlouvy bez odvolávky na tyto Podmínky, nebo k nim tyto Podmínky nebudou přiloženy.
  Tyto všeobecné obchodní podmínky platí výhradně. Nákupní podmínky zákazníka, jakož i jiné smluvní podmínky jsou tímto odmítnuty, jestliže nebyly výslovně písemně přijaty společností. Přijetí dodávek a výkonů společnosti je považováno za souhlas s těmito Podmínkami.

  4. Nabídka a uzavření smlouvy

  Nabídky společnosti, učiněné ústní i písemnou formou, jsou nezávazné.
  V případě objednávky na základě nabídky společnosti musí být uvedeno číslo nabídky. Pokud nebude uvedeno, nezaručuje společnost dodržení podmínek stanovených v nabídce. Zákazníkovi nevzniká žádný nárok na následnou případnou opravu zakázky.
  Smlouvy, dohody a ostatní úmluvy jsou závazné pouze po písemném potvrzení společností. Není-li potvrzení smlouvy učiněno ze strany společnosti písemně, má se za potvrzení smlouvy doručená faktura. Změny a doplňky smluv musí mít písemnou formu.
  Smlouva se považuje za uzavřenou dnem jejího podpisu společností. Pokud smlouva mění požadavky zákazníka, obsažené v jeho objednávce, považuje se za uzavřenou dnem podpisu zákazníka. Nerozporuje-li zákazník odchylné potvrzení smlouvy v termínu do 14 dní, má se za to, že s podmínkami potvrzenými společností souhlasí a dnem uzavření smlouvy se rozumí den podpisu smlouvy společností.
  V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy, aniž by to bylo v důsledku porušení smlouvy ze strany společnosti, je zákazník povinen zaplatit veškeré náklady a výdaje, které společnosti vzniknou z důvodu takového odstoupení.

  5. Ceny a platební podmínky

  Ceny společnosti platí, pokud není domluveno jinak, z jednotlivých provozoven společnosti. Náklady spojené s dopravou nebo zasláním zboží zákazníkovi společnost účtuje zvlášť. Dopravce a trasu přepravy určuje společnost.
  Ceny jsou uváděny v Kč, není-li dohodnuto jinak a bez DPH. Ke každé ceně je připočítána DPH dle aktuálně platné sazby.
  V případě jakékoliv změny návrhu nebo specifikace, o niž zákazník požádá až po předložení nabídky, nebo po uzavření smlouvy, je společnost oprávněna provést odpovídající změnu navržené nebo smluvní ceny.
  Pokud mezi uzavřením smlouvy a termínem dodání vznikne vážná změna určitých nákladových faktorů, například výrazná změna devizového kurzu, změna nákupních cen, dopravy apod., může být smluvená cena upravena v souladu s vlivem rozhodujících nákladových faktorů.
  Podkladem pro zaplacení kupní ceny je faktura (daňový doklad), kterou je společnost oprávněna vystavit v den vyskladnění zboží nebo provedení výkonu.
  Faktury (daňové doklady) jsou splatné do 14 dnů od data jejich vystavení, pokud není dohodnuto jinak. Platba proběhne v hotovosti nebo bankovním převodem. Dnem zaplacení je den přijmutí hotovosti nebo den připsání platby na účet společnosti. Při zpoždění platby je společnost oprávněna účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.
  Pokud u zákazníka dojde k prodlení s platbou za předchozí dodávky nebo dojde k podstatnému zhoršení jeho majetkových poměrů (konkurs, majetkové a jiné vyrovnání apod.), je společnost oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud ještě není splněna a zákazník do jednoho týdne po příslušné výzvě nezaplatí splatné závazky. Při prodlení s platbou budou dosud nezaplacené platby zákazníka z oboustranných obchodů splatné ihned.
  Vzájemné závazky a pohledávky společnosti a zákazníka lze započítávat pouze po předchozí oboustranné písemné dohodě. Směnky a šeky jsou považovány za realizované až po jejich proplacení.
  Faktura a platba musí být provedena v měně stanovené ve smlouvě.

  6. Riziko a vlastnické právo

  Riziko a tím i odpovědnost za ztrátu nebo poškození zboží přechází ze společnosti na zákazníka dnem splnění dodávky, tj. dnem předání zboží prvnímu dopravci, nebo určené osobě.
  Veškeré zboží zůstává až do úplného zaplacení pohledávky (včetně případných úroků z prodlení a nákladů spojených s vymáháním platby) vlastnictvím společnosti.
  Společnost může výrobky získat kdykoliv zpět v případě, že nedojde k nabytí vlastnického práva zákazníkem a zákazník tímto uděluje společnosti souhlas ke vstupu do provozních prostor zákazníka za účelem opětovného získání zboží, jehož vlastnictví nebylo zákazníkovi postoupeno. Jestliže o to společnost požádá, zákazník bude skladovat zboží odděleně od ostatního zboží a zajistí, aby bylo zřetelně označeno jako zboží společnosti.
  Zboží dodávané společností je doporučeno k odborné montáži.

  7. Kvalita a dokumentace

  Odchylky od rozměrů, množství a kvality jsou přípustné podle ČSN, EN, ISO, DIN nebo platných předpisů, podle kterých je dodáváno.
  Je-li dodáváno podle výkresů či jiné zvláštní specifikace zákazníka, platí – po odsouhlasení společností — parametry a odchylky dané touto specifikací, která je nedílnou součástí smlouvy.
  Případný požadavek zákazníka na osvědčení o kontrole kvality, certifikát systému jakosti nebo environmentu, prohlášení o zabezpečení technických požadavků na výrobek apod. musí být obsažen a specifikován v objednávce či ve smlouvě.

  8. Dodací lhůty, dodání zboží, obaly

  Dodací lhůta je počítána ode dne, kdy prodávající závazně potvrdí objednávku, nebo uzavře písemnou kupní smlouvu. Pokud prodávající předpokládá, že nebude schopen výrobek dodat v dodací lhůtě, musí o této skutečnosti kupujícího bezodkladně písemně informovat, přičemž v informaci uvede důvod a předpokládanou lhůtu, kdy lze dodávku očekávat. Pokud prodávající oznamovací povinnost nesplní, vzniká kupujícímu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z hodnoty výrobků, s jejichž včasným dodáním se prodávající dostane do prodlení, denně, až do řádného dodání, nejvýše však do 10 % z hodnoty zpožděné dodávky. Právo kupujícího na náhradu škody, a to až do výše 25 % z hodnoty příslušné dodávky v prodlení, není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. V případě zpoždění dodávky převyšujícího dva (2) měsíce a z důvodů, jež jsou výhradně na straně prodávajícího, je kupující oprávněn písemným oznámením doručeným prodávajícímu odstoupit od smlouvy, a to pouze v té části, které se zpoždění týká. Prodávající, který včas oznámil kupujícímu, že se dodání výrobku ve sjednané dodací lhůtě stalo nemožným, tj. splnil svojí oznamovací povinnost dle § 2902 NOZ, nenese vůči kupujícímu odpovědnost za škodu, které mohl kupující včasnými opatřeními zabránit.
  Dohodnuté dodací lhůty platí pouze za předpokladu včasného objasnění všech ustanovení smlouvy a včasného plnění všech povinností zákazníkem.
  Pro dodržení dodacích lhůt a termínů je určující datum odeslání ze společnosti.
  Pokud dojde ke zpoždění dodávky, nebo části dodávky, z důvodu konání nebo opomenutí na straně kupujícího, dodací lhůta může být přiměřeně prodloužena vzhledem ke všem okolnostem. V takovém případě vzniká kupujícímu povinnost ihned o této skutečnosti písemně uvědomit prodávajícího s uvedením důvodu a pokud možno specifikovaným novým termínem převzetí. Nesjednají-li kupující s prodávajícím jinak a nejde-li o případ zásahu vyšší moci platí, že pokud nedojde k dodání výrobku z důvodu na straně kupujícího ke sjednanému datu, je kupující povinen provést úplnou platbu za dodání, jako by výrobek byl dodán. Prodávající po přijetí platby zajistí odpovídající skladování výrobků na nebezpečí a náklady kupujícího, kde na požádání a na náklad kupujícího zajistí prodávající též pojištění výrobků. Pokud kupující z jakéhokoli důvodu, za který prodávající nenese odpovědnost, nepřevezme výrobek v dohodnuté době, a jeho zpoždění přesahuje třicet (30) dní a kupujícím nebyla provedena úhrada ceny výrobků, je prodávající oprávněn písemným oznámením odstoupit od smlouvy a nárokovat na kupujícím náhradu škody, jež mu vznikla následkem prodlení kupujícího a nárokovat vrácení již dodaných výrobků z titulu výhrady vlastnického práva.
  Pokud se smluvní strany dohodnou, zajistí společnost odeslání zboží zákazníkovi. Pokud není místo, kam má být zboží odesláno, v jednotlivé kupní smlouvě uvedeno, považuje se za toto místo sídlo provozovny zákazníka a není-li sídlo provozovny uvedeno, považuje se za toto místo sídlo zákazníka.
  V případě, že zboží má být dodáno na místo mimo provozovnu společnosti, má společnost nárok na úplatu za dopravu zboží. Platný ceník dopravného je k dispozici na www.adoz.cz/VOP/doprava.
  Zákazník je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží v dohodnuté době v místě plnění.
  Osoba oprávněná k převzetí zboží u zákazníka je povinna převzetí potvrdit společnosti na příslušném dokladu společnosti případně dopravce.
  Pokud jednotlivá kupní smlouva nestanoví jinak, je společnost oprávněna dodat zboží i před sjednaným termínem plnění a v odůvodněných případech i dílčími dodávkami a zákazník je povinen takto dodávané zboží převzít.
  Vratným obalem se rozumí takový obal, který byl zákazníkovi při dodání zboží takto označen.
  Při vracení obalů je zákazník povinen uvést číslo daňového dokladu nebo dodacího listu, ve kterém mu bylo dodání obalů označeno.
  Balné není účtováno.

  9. Objednávka zboží elektronického obchodu

  Seznam zboží na stránkách www.adoz.cz, případně eshop.adoz.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Společnost nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zboží je dodáváno s výhradou meziprodeje. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
  K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
  Společnost si vyhrazuje právo na změnu v návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávky). S těmito změnami bude zákazník obeznámen před potvrzením objednávky společností.
  Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceník dopravy a dalších poplatků je uveden na www.adoz.cz/VOP/doprava.
  Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží bez dopravních nákladů a souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
  Zrušení objednávky: Zákazník i společnost mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky společností. Pokud zruší objednávku společnost, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě společnosti a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

  10. Zaslání zboží elektronického obchodu

  Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "Potvrzení objednávky" společností, kdy si společnost potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv pro osobní odběr zboží.
  Dodací lhůta: Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností společnosti dodáno v co nejkratší době poštou nebo přepravní službou, obvykle do 2-5 pracovních dnů (pokud je zboží skladem u společnosti) od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce, není-li ujednáno jinak.
  Způsob dopravy: Dopravu na určenou adresu zajišťuje společnost. Způsob dopravy určuje společnost i s ohledem na nejnižší možné náklady přepravy, není-li dohodnuto jinak.
  Způsob uhrazení ceny za zboží: Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu osobně v provozovně společnosti, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, poukázáním kupní ceny na účet společnosti pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Zásilka se zbožím obsahuje vždy dodací list. Pokud zákazník požaduje zaslat daňové doklady na jinou adresu, než je adresa dodání, musí toto výslovně uvést ve své objednávce.
  Převzetí zboží: Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození zboží vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.Zákazník má právo poškozené zboží odmítnout. Podepsáním dodacího listu přepravce zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Náhradou za oprávněnou reklamaci může být vrácení ceny zboží nebo dodávka náhradního zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného.
  Komunikace mezi zákazníkem a společností je zpravidla uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

  11. Osobní odběr zboží při elektronickém obchodu

  Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, společnost pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.
  Zboží je zákazníkovi v provozovně společnosti rezervováno dva (2) pracovní dny od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně společnosti před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
  V případě osobního odběru zboží v provozovně společnosti se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

  12. Odstoupení od smlouvy

  Právo zákazníka na odstoupení:
  Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že společnost nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v případě elektronického obchodu právo jako spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně veškerého dodaného příslušenství, v uvedené lhůtě poslat zpět. Po obdržení takto vráceného zboží společnost zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku způsobem, na kterém se oba dohodnou a to ve lhůtě 14 dnů od obdržení vráceného zboží. Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali na stránkách www.adoz.cz nebo eshop.adoz.cz či nikoliv.
  Je-li reklamace spotřebitele uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může kupující jako spotřebitel podle zákona o ochraně spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele, který musí obsahovat identifikační údaje stran sporu, úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, označení, čeho se navrhovatel domáhá, datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé, prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona a datum a podpis navrhovatele. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. U pověřeného subjektu lze návrh podat písemně nebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na jeho internetových stránkách.

  Právo společnosti na odstoupení:
  Společnost je oprávněna od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale společnost vždy povinna kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
  Společnost si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, jestliže nebude schopna požadované zboží dodat ve smluvené kvalitě, množství a nebo ceně, nebo v případě, že objednávka bude vykazovat závažné nedostatky, které budou znemožňovat uskutečnění obchodu. V případě, že tato situace nastane, společnost bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou.

  Postup v případě odstoupení od smlouvy:
  Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí společnost zákazníkovi a zákazník společnosti veškerá přijatá plnění.
  Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí společnosti a to písemně, elektronicky nebo písemně v provozovně dodavatele.
  Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol faktury (daňového dokladu) a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.
  Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na své náklady do provozovny společnosti, kde společnost bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.
  V případě, že je zboží vráceno společnosti v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
  Společnost je v případě odstoupení povinna zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

  13. Záruka

  Společnost poskytuje zákazníkovi na své zboží záruku za jakost, jejíž doba je uvedena v případném záručním listě u každého výrobku. Pokud zboží nemá záruční list, činí záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje zboží. Při prodeji nelze sjednat záruční dobu delší než jaká je uvedena v záručním listě. Po dobu trvání záruky bude mít výrobek obvyklé vlastnosti a bude použitelný k obvyklému účelu, nebyl-li tento výslovně sjednán v kupní smlouvě.
  Po dodání je zákazník povinen zboží neprodleně zkontrolovat a písemně reklamovat případné vady dodávky.
  Kupující je povinen uplatnit písemnou reklamaci vady u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu výrobku mohl při dostatečné péči zjistit. Písemná reklamace musí obsahovat číslo smlouvy (faktury), označení zboží, číslo dodacího listu a popis projevu vady. Pokud je důvod k domněnce, že vada výrobku způsobí škodu, reklamace musí být uplatněna ihned. Jestliže kupující neuplatní reklamaci řádně a včas, povinnost prodávajícího odstranit vady zaniká. Pokud kupující reklamoval vady a šetřením prodávajícího je následně zjištěno, že se nejedná o vady, za které je prodávající odpovědný, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu všech nákladů reklamací mu způsobených. Kupující na vlastní náklady zajistí v rozsahu, který je nutný k opravě vady, demontáž a opětovnou montáž jiného zařízení, než je výrobek. Reklamace kupujícího musí být prodávajícím vyřízena jejím přijetím a poskytnutím náhrady, nebo odmítnutím a vyúčtováním nákladů nejdéle do třiceti (30) dnů ode dne řádného uplatnění reklamace. Pokud prodávající v uvedené době nesplní své povinnosti při odstranění vady, může jej kupující vyzvat písemným oznámením s určením konečné lhůty. Pokud prodávající nesplní své povinnosti při odstranění vady ani v této konečné lhůtě, je kupující oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího.
  Prodávající bezplatně přednostně opraví nebo v případě nutnosti vymění dodané výrobky nebo jejich části, které se následkem chybného materiálu nebo výroby staly nepoužitelnými, byly-li tyto výrobky vadné již v okamžiku jejich dodání a pokud kupující řádně písemně oznámil vadu výrobku včas v souladu s § 2112 NOZ a dále za předpokladu, že nepoužitelné výrobky nebo jejich části jsou bez nákladů prodávajícího a na nebezpečí kupujícího předány k přezkoumání a případné opravě nebo výměně, nejpozději však u skrytých vad do dvacetičtyř (24) měsíců ode dne dodání (odevzdání) výrobku. Prodávající nenese závazek náhrady přímé nebo nepřímé škody z důvodu vady výrobku, pokud jde o škody vzniklé na základě vady způsobené výrobku jeho nesprávným používáním, nebo okolnostmi výrobku nebezpečnými, jež vznikly po přechodu nebezpečí škody na kupujícího. To se týká např. vad zapříčiněných nedostatečnou či chybnou údržbou nebo nesprávnou montáží do dílů kupujícího, změn provedených bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího, oprav nesprávně provedených kupujícím, normálním opotřebením nebo znehodnocením výrobku. I v případě, kdy prodávající spolupracoval s kupujícím při výběru a konstrukci výrobku, nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu vzniklou z důvodu výběru výrobku nebo konstrukce výrobku, pokud se kupující s prodávajícím písemně a předem výslovně nedohodnou, že prodávající nese odpovědnost v tomto smyslu.
  Prodávající nese odpovědnost za zranění osoby způsobené výrobkem pouze tehdy, je–li prokazatelné, že zranění bylo způsobeno záměrně nebo hrubou nedbalostí zástupce nebo pracovníka prodávajícího. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené výrobkem na movitém nebo nemovitém majetku z důvodu nesprávného použití výrobku. Prodávající není za žádných okolností odpovědný za nepřímé škody zapříčiněné vlastnostmi výrobku, způsobujícími poškození. Náhrada veškeré škody způsobené vadou výrobku je omezena do výše 25 % z hodnoty příslušné dodávky výrobků, se kterou je spojena vzniklá škoda. Kupující je povinen omezit odpovědnost prodávajícího za výrobek vůči třetím osobám a majetku do stejné míry, jak je vymezeno v tomto článku Podmínek.
  Záruka na zboží zaniká:
  • když bylo zboží poškozeno v důsledku havárie zařízení, kterého součástí bylo zboží a havárie nebyla způsobena prokazatelnou vadou zboží,
  • když nebyly dodrženy pokyny k použití, instalaci nebo údržbě výrobku,
  • když byly na zboží provedeny zásahy, úpravy resp. opravy bez souhlasu společnosti,
  • když bylo zboží použito pro jiné účely, kterým zboží nevyhovuje svými technickými parametry, bylo nadměrně zatěžováno, bylo užíváno v nevhodných provozních podmínkách,
  • když došlo k poškození zboží z důvodu nesprávné nebo neodborné montáže, nedodržením všeobecně platných zásad a postupů pro daný druh práce,
  • když došlo k poškození zboží nesprávnou manipulací nebo skladováním,
  • když k vadám došlo v důsledku jiných okolností mimo procesy spadající pod kontrolu společnosti,
  • záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku, nebo běžné opotřebení jeho spotřebního dílu, jehož životnost je kratší než doba záruky k výrobku.

  14. Vyšší moc

  Společnost není v prodlení s plněním svých povinností, jestliže její prodlení nebo prodlení subdodavatelů, bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, jakými jsou např. válka, přírodní katastrofy, stávky, nedostatek surovin a energie nebo další nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, které nastaly v době plnění smlouvy a znemožnily splnění závazku společnosti.
  O dobu trvání vyšší moci se přiměřeně prodlužuje lhůta pro splnění povinností obou stran. Pokud by realizace smlouvy v důsledku těchto událostí byla prodloužena o více než dva (2) měsíce, má kterákoliv strana právo od smlouvy odstoupit, aniž by zákazníkovi vznikl nárok na náhradu škody.

  15. Zásady zpracování osobních údajů

  Zpracování osobních údajů ve společnosti odpovídá povinnostem, které ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Více na www.adoz.cz/VOP/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.

  16. Bezpečnostní listy

  Na výrobky skupin ML (mazání, lepení a tmelení) a MP05 (zařízení pro mazání) se vztahují požadavky Zákona číslo 350/2011 Sb. Chemický zákon a jeho prováděcích předpisů, týkajících se předávání informací o nebezpečných látkách (bezpečnostních listů).
  Jednotlivé bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání přímo při prodeji vyjmenovaného zboží (na vyžádání je bezpečnostní list vytisknut) nebo na webových stránkách společnosti v sekci "DOKUMENTY".

  17. Závěrečná ustanovení

  Pokud by se některé z ustanovení těchto Podmínek stalo neúčinným nebo ztratilo účinnost, zůstávají ostatní ustanovení těchto Podmínek nadále v platnosti. V takovém případě se smluvní strany zavazují, že neúčinná ustanovení nahradí ustanoveními jinými, která se budou nejvíce blížit požadovanému ekonomickému účelu.
  Smluvní vztahy se řídí právem České republiky. Pro všechny spory, které vyplývají ze smlouvy nebo vznikají v souvislosti se smlouvou je příslušný místně a věcně obchodní soud dle sídla společnosti a je rozhodující znění těchto Podmínek v českém jazyce.
  Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.7.2019 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Společnosti nebo elektronicky na www.adoz.cz/VOP/vseobecne-obchodni-podminky.

  Děkujeme k přihlášení odběru novinek
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás
  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později